Xestión de residuos téxtiles

No contexto actual no que a produción de residuos atópase en continuo aumento, a lei de residuos e chans contaminados (22/2011) ten por obxecto regular a xestión dos residuos impulsando medidas que preveñan a súa xeración e mitiguen os impactos adversos sobre o medio ambiente. Neste marco, as corporacións locais contan co apoio e experiencia de INS3RTEGA para a xestión dos residuos téxtiles xenerados, facilitándolles así o cumprimento dos obxectivos sinalados dentro da citada lei.

Transformamos o residuo, mediante un proceso de valorización, nun novo obxecto utilizable, minimizando así o impacto ambiental e económico do mesmo.

Xestor de valorización de residuos non perigosos de orixe urbana

Inscritos co nº SC-U-NP-XV-00173 no Rexistro Xeral de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia.